دانلود مبانی نظری مبانی و آثار حاکمیت اراده

حاکمیت اراده,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری مبانی و آثار حاکمیت اراده,مبانی نظری مبانی و آثار حاکمیت اراده,مبانی و آثار حاکمیت اراده
بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مبانی نظری مبانی و آثار حاکمیت اراده برای شما در دسترس است

دانلود فایل

اصل آزادی قرارداد کلیات یکی از مفاهیم مذکور برای اصل یاد شده این است که عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگر آنکه قانون در مواردی منع کرده باشد. عده ای نیز ماده 10 قانون مدنی[1] را موید اصل آزادی قراردادها دانسته و اضافه نموده اند که فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پیروی کرده اند.[2] و سه عامل محدود کننده اصل مذکور را قانون (منظور قواعد امری) ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته اند. در تعریف دیگری از این اصل اشاره شده که هر کس می تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند. برخی نیز اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی مردم در معاملات (اصل آزادی قراردادها) را یکسان تلقی کرده اند. برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند اصل آزادی قراردادها از اصل حاکمیت اراده منعشب شده است. به اعتقاد عده ای دیگر قاعده آزادی معاملات نه تنها از روح قانون مدنی بلکه از ماده 10 آن به صراحت استفاده می شود. در سایر کشورها نیز اصل آزادی قرارداد یکی از مباحث اصلی حقوق قراردادها را تشکیل می دهد. در حقوق انگلیس اصل یاد شده به عنوان یکی از اصول اساسی قراردادها مورد تاکید قرار گرفته اما مقررات قانونی در موارد خاصی از شمول وکلیت اصل کاسته اند قضات قرن 19 انگلیس معتقد بودند که ازاشخاص دارای اهلیت کامل بایستی برای انعقاد هرگونه قراردادی آزادی داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصی که مبتنی بر انصاف است نظیر تدلیس یا اعمال نفوذ ناروا دخالت نماید و این صرفاً به این دلیل نیست که یک طرف قرارداد از نظر اقتصادی و مالی از طرف دیگر قوی تر است بنابراین قراردادهای استاندارد مورد حمایت قرار می گرفت هر چند که شرایط آن یکجانبه و از قبل تعیین گردیده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آنها محل تامل بود. در مواردی هم که تهیه کننده کالاهای انحصاری چنین قراردادهایی را تنظیم میکرد. مشتری میبایست قرارداد را با همان شرایط از قبل تعیین شده می پذیرد یا از قبول آن امتناع می کرد که در اغلب موارد عملاً مجبور می شد که قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصی از جمله در رابطه با قراردادهای استخدامی دولت عملاً دخالت کرده و اصل آزادی قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است. در حقوق فرانسه در اواخر قرن 18 و اوایل 19 حقوق قراردادها متکی به اصل حاکمیت اراده بوده و سئوال اساسی که در این زمینه مطرح شده این است که چرا قراردادها نسبت به کسانی که آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ به این سئوال به ماده 1134 قانون مدنی فرانسه که مقرر داشته قرارداد قانون طرفین است استناد شده و استدلال شده که نفوذ و اعتبار قراردادها ناشی از اراده اشخاص است.[3] تئوری حاکمیت اراده در قرارداد بوسیله دکترین اقتصادی laissez – faire و جنبه های اخلاقی ـ به این معنی که فرد باید بهترین قاضی منافع خود باشد ـ تقویت شده و در حقیقت نتیجه تلاقی دو اراده می باشد که الزاماً توازن صحیحی از منافع طرفین مضاناً دو نتیجه عملی اصل حاکمیت اراده در قراردادها به شرح ذیل بیان شده است: 1 ـ افراد بایستی برای انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند. 2 ـ افراد بایستی در انعقاد هرگونه و هر نوع قراردادی آزاد باشند و فقط محدودیتهای خاص ناظر بر منافع عمومی مانعی در این طریق به شماره می رود لذا طرفین قرارداد بر خلاف آنچه در حقوق رم مطمح نظر بود ـ که البته بعداً نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت ـ مجبور بر انعقاد قراردادهای معین نبوده و حق انعقاد قراردادهای غیر معین را دارند. لازم به ذکر است که در هر دو سیستم حقوق انگلیسی و فرانسه اصل یاد شده و محدودیتهای اعمال شده بر اصل مشابهت دارد برخی دیگر سه نتیجه برای اصل آزادی قرارداد به شرح زیر بیان داشته اند: 1 ـ آزادی قراردادی ( در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد( 2 ـ قدرت تعهد آور قرارداد (نفوذ و اعتبار قرارداد ( 3 ـ اثر قرارداد در ارتباط با طرفین. در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی که بوسیله موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) متشکل از حقوق دانان کشورهای مختلف تنظیم گردیده به اصل مزبور عنایت شده و بیان داشتند که : « طرفین مختارند قرارداد منعقد نمایند و مفاد و محتوای آن را تعیین کنند.[4] در مواردی هم که به موجب اصل یاد شده قراردادی باطل تلقی میشود نظیر عقد ربوی مرحله ثبوتی عقد مطرح میباشد فلذا میتوان گفت که اصل حاکمیت اراده و شاخه آن بنام اصل آزادی قراردادها در احراز نفوذ و اعتبار یا بطلان عقد و شرایط ضمن آن مورد استفاده واقع می شود و پس از تشخیص این امر، فایده دیگری نخواهد داشت. بند دوم:اصل آزادی اراده الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق اراده یکی از عناصر تشکیل‏دهندهء شخصیت انسان و احترام به اراده انسان احترام به‏ شخصیت اوست.ظهور کمال شخصیت هر فرد منوط به این است که آزادی اراده داشته باشد زیرا در سایه آزادی اراده است که هر فرد می‏تواند کمالات خود را ظاهر سازد.پس برای این‏ که به شخصیت انسانی احترام گذاشته شود باید به اراده او احترام نها و قانون فقط وظیفه دارد که جلوی تعارض اراده‏ها را بگیرد.بنابراین،نباید تکلیفی بر انسان تحمیل کرد مگر این که‏ خود او آن تکلیف را بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق داشته باشد.پس اساس حق‏ و تکلیف مطلقا اراده افراد است.بنابراین،قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن،دفع‏ برخورد اراده‏هاست.[5] از این دیدگاه،اراده خلاق افراد منشاء تمام امور در زندگی اجتماعی و غایت نظم اجتماعی،خدمت به افرادی است که آن اجتماع را تشکیل‏ می‏دهند. برخی از فیلسوفان بر این عقیده هستند که مفهوم آزادی اراده چنان بدیهی است که‏ می‏توان آن را یکی از متعارف‏ترین مفاهیم فطری در نهاد انسان دانست‏.[6] از نظر حقوقی، فردگرایان حتی نسبت به قانون از این حیث که حقوق و آزادی‏های فردی‏ را محدود می‏کند،بدبین هستند؛به این ترتیب،هر قانونی را از نظر اصول و مشرب فکری‏ خود«بد»می‏دانند،اما چون به‏هرحال،نبود قانون نیز ممکن است باعث هرج و مرج و در نتیجه تباهی و زوال حقوق و آزادی‏های خود فرد گردد،ناگریز به حاکمیت قانون تن در می‏دهند.اما هدف نهایی آنها این است که به تدریج از قلمرو اجرای قانون کاسته و بر دامنه‏ ابتکارات و فعالیت‏های فردی افزوده شود. از نظر آنها،اراده همانند اندیشه فرد از عناصر شخصیت انسان است؛قولی را از«کانت»نقل می‏کنند که به خوبی گویای این اندیشه‏ می‏باشد:«در موردی که شخص درباره دیگری تصمیم می‏گیرد،همیشه امکان بی‏عدالتی‏ می‏رود،ولی هنگامی که او برای خود امری را می‏خواهد،دیگر احتمال وقوع هیچ ظلمی وجود ندارد».[7]  نفوذ چنین افکار و اندیشه‏هایی موجب طرح نظریه‏ای شد که در فلسفه حقوق از حیث‏ هدف به«نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد»شهرت یافته است.از دیدگاه این مکتب،اشخاص‏ در برابر هم دارای استقلال و آزادی اراده هستند،اما چون گاهی ممکن است همین اراده‏ها به صورت مستقل و آزاد در جامعه با یکدیگر تعارض پیدا کنند،حقوق وظیفه دارد که به تنظیم روابط افراد بپرازد تا همزیستی آنها فراهم شود.قواعدی که افراد به رضا و اراده خود و در نتیجه‏ قرارداد اجتماعی به وجود آورده‏اند،هدفشان بسترسازی برای هماهنگی آزادی اراده افراد است.در پرتو چنین اندیشه‏ای عدالت نیز مفهوم ویژه خود را دارد.یعنی حقوق بدون توجه به‏ شایستگی و نیازمندی افراد،باید به تنظیم روابط حاکم بر اموالی که با اراده افراد مبادله شده‏ است،بپردازد؛دولت هیچ سهمی در توزیع ثروت و سنجش شایستگی‏های افراد ندارد و عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته‏اند،«عدالت معاوضی»است.[8] باوجوداین،اصل استقلال اراده در تحولات فکری انسان تحول پیدا کرد به طوری که‏ جای خود را به بحث‏های تازه‏ای داد[9] حقوق خصوصی یکی از زمینه‏هایی است که اصل آزادی اراده در آنجا از دیرباز محل بحث بوده است. ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی در حقوق عمومی،عامل اجبار و عمل اقتدارگرایانه،نقشی مهم را ایفاء می‏کند و انسان در میان مجموعه‏ای از قواعد آمره (jus cogens) احاطه شده است و در برابر سازمان‏ها،تشکیلات‏ و نهادها ناگزیر از تسلیم و رضایت است، اعمال قوای عمومی،دولت،پلیس،قضات و مدیران‏ تجلی بخش حقوق عمومی است. اما در حقوق خصوصی،در نهایت امر،این اراده آزاد افراد است که شکل‏دهندهء روابط حقوقی است.در این قلمرو فرد در برابر فرد قرار می‏گیرد.در این‏ میان،نفس قرارداد،به مثابهء عالی‏ترین مظهر بروز اراده در حقوق خصوصی،در نظرها مجسم‏ می‏شود.بنابراین،ابتکارهای فردی و تلاقی قصد و رضای طرفین،ترجمان حقوق خصوصی‏ است.[10] نفوذ نظریه اصل آزادی اراده در قلمرو حقوق خصوصی منتهی به ستایش اراده آزاد انسان‏ و این باور گردید که اراده یگانه منبع تعهدات مدنی است.افراد هنگامی متعهد می‏شوند که‏ خود آن خواسته باشند و این خواهش اغلب در قالب قراردادها متبلور می‏شود.اصل آزادی‏ اراده به عنوان اصل متعالی در تمام روابط ابعاد اجتماعی الهام‏بخش«اصل آزادی قراردادها» بوده است.. در عین حال،اگرچه قرارداد عالی‏ترین مظهر ابراز اراده در حقوق خصوصی است،اما اصل آزادی اراده فقط اختصاص به حقوق قراردادها ندارد،به عبارت دیگر در پرتو اندیشه‏ اصل آزادی اراده،در مسوولیت مدنی،مسولیت ناشی از تقصیر است؛در ارث، ورثه تابع اراده‏ مفروض متوفی هستند؛در حقوق مالکیت،مالکیت فردی محترم و محدودیت آن امری‏ استثنایی است؛در امور خانوادگی،طلاق مجاز است.[11] در حقوق بازرگانی، با تأثیر از اندیشه لیبرالیسم اقتصادی،اشخاص در عرصه‏ تجارت با تشکیل شرکت‏ها می‏توانند آزادانه و بدون مداخله دولت با یکدیگر و حتی با نهادهای دولتی رقابت کنند.باوجوداین، برخی از نویسندگان در توصیف اصل یاد شده عنوان کرده اند که آدمی در افعال و تروک آزاد است جز در موارد الزامات قانونی و در تالیف دیگری بیان داشته اند که منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود از نظر ما باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد و افزوده اند در حقوق ما اصل مزبور یک مبنای مسلم حقوقی است و اختصاص به ماده 10 قانون مدنی ندارد بلکه قلمرو آن بمراتب وسیع تر است این برداشت از اصل آزادی اراده به اصل آزادی قرارداد نزدیکتر است اصل آزادی اراده در مفهوم اعم خود محدوده به قرارداد نبوده ، بلکه ایقاعات و سایر افعال غیر حقوقی رادر میگیرد. بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی هر چند که اصل آزادی قراردادها از روی ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و با عنوان یک وسیله مفید در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است، اما تا جایی این اصل کلی قابل استناد و احترام است که با نظام اجتماعی و حقوقی معارض نباشد. ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را منوط به عدم مخالفت صریح با قانون دانسته است. مضافاً بر اینکه ماده 975 قانون مدنی نیز بیان می دارد:[12] محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. از آنجایی که از اصل مذکور نتایج مختلفی حاصل می شود لذا قلمرو و اجرا و اعمال اصل آزادی قرارداد در هر مورد متفاوت خواهد بود. چنانچه اصل مزبور به عنوان قاعده ای که مبین آزادی افراد در انعقاد و عدم انعقاد قرارداد است مورد توجه قرار گیرد قلمرو و اعمال اصل گسترده بوده و شامل کلیه عقود و قراردادها اعم از معین و غیر معین خواهد بود چرا که افراد آزادند عقود معین یا غیر معین را در روابط حقوقی میان خود مورد توافق قرار داده یا از انعقاد آن استنکاف نمایند. اما در صورتی که نتیجه دیگر اصل حاکمیت اراده که همان اعتبار و نفوذ قراردادهای بی نام و غیر معین است مدنظر باشد بدیهی است قلمرو و اعمال اصل نیز محدوئد به عقود بی نام خواهد بود.اما آنچه در این خصوص قابل ذکر است اینکه کاربرد عمده اصل مذکور در مرحله ثبوتی است به عبارت دیگر در مرحله وجود یا عدم وجود قرارداد به آن استناد می شود و پس از احراز وجود و اعتبار خود قرارداد و در ادامه آن یعنی تنظیم روابط حقوقی متعاملین و بررسی آثار و نتایج عقد، اصل مذکور کارایی نخواهد داشت. در تفسیر قراردادها نیز هر چند به اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها تکیه میشود لیکن چنین استنادی فقط در مرحله ثبوتی است به عنوان مثال استدلال می شود که به استناد اصل حاکمیت اراده آزادی قراردادها بیمه معتبر و نافذ است اما در خصوص همان قراراداد بیمه و اینکه چه آثار و نتایجی برای طرفین و اشخاص ثالث در بر دارد و در مقام اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد ، اصل آزادی قراردادها کارایی نخواهد داشت. [1]. قانون مدنی ایران [2]. المومنون عند شروطهم : : امام خمینی، کتاب البیع، ج 1، ص 85 [3]. ماده1134قانون مدنی فرانسه [4]. ماده “1 ـ 1” ازمقررات عمومی در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی [5]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی ،ش 25 [6]. رنه دکارت. اصول فلسفه،ترجمه‏ی منوچهر صانعی دره ‏بیدی ص 67 [7]. ناصر کاتوزیان، کلیّات حقوق”نظریه عمومی”،ص 121 [8] . ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق،جلد اول .ش 168 [9]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی،ش 42 [10]. ابو الفضل قاضی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،جلد اول ص72 [11]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی.ص21 [12]. ماده 10 و 975 قانون مدنی ایران فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 108 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری مبانی و آثار حاکمیت اراده مبانی نظری مبانی و آثار حاکمیت اراده دانلود مبانی نظری مبانی و آثار حاکمیت اراده حاکمیت اراده

 • سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی - سال های 86 تا 93

  ارزان,ارشد,جواب,دانلود,رایگان,سال,سوال,کنکور,مکانیزاسیون,همه بازدید کننده محترم محتوای فایل سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی - سال های 86 تا 93 برای شما در دسترس است دانلود فایل این سری شامل سوالات و پاسخنامه 8 سال کنکور کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی…

 • تحقیق درباره حبس پدر و تأثیر آن بر خانواده ، همسر و فرزندان

  پدر,پدر زندانی,تاثیر,تحقیق,تحقیق درباره حبس پدر و تأثیر آن بر خانواده,تحقیق درباره حبس پدر و تاثیر آن بر خانواده,تحقیق درباره حبس پدر و تاثیر آن بر همسر,حبس,حبس پدر و تاثیر آن بر فرزندان,خانواده,زندان,مقاله,همسر و فرزندان بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق…

 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران

  پرسشنامه رهبری معنوی بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: پرسشنامه رهبری معنوی

 • کتاب دانستنی‌های مفید و خواندنی برای همه

  دانستنی‌های مفید و خواندنی,دانلود کتاب آموزشی,دانلود کتاب دانستنی‌های مفید و خواندنی برای همه,سیستم فروشگاه د,فروشگاه اینترنت,کتاب آموزشی,کتاب دانستنی‌های مفید و خواندنی برای همه,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,همکاری در فروش فایل بازدید کننده محترم محتوای فایل کتاب دانستنی‌های مفید و…

 • دانلود کتاب آشپزی

  آشپزی,اموزش آشپزی,دانلود کتاب آموزش آشپزی,کتاب آشپزی,مقاله آّشپزی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود کتاب آشپزی برای شما در دسترس است دانلود فایل            ***********************توضیحاتفرمت فایل :   PDF  تعداد صفحه :   64*********************** بخشی از این کتابدانلود كتاب پر…

 • دانلود نمونه پاورپوینت دفاع ارشد رشته مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی

  پاورپوینت دفاع ارشد مکانیزاسیون,پاورپوینت دفاع اهمیت مکانیزاسیون,پاورپوینت دفاع در مورد کمباین,دانلود پاور دفاع کمباین و برداشت گندم,دانلود پاورپوینت دفاع کمباین,دانلود پاورپوینت دفاع مکانیزاسیون و کمباین بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود نمونه پاورپوینت دفاع ارشد رشته مکانیزاسیون و ماشین های…

 • ماهيت ديه و نقدي بر اصطلاح خسارت مازاد بر ديه

  اصطلاح,پایان نامه,خسارت,ديه,مازاد,ماهيت,نقدي بازدید کننده محترم محتوای فایل ماهيت ديه و نقدي بر اصطلاح خسارت مازاد بر ديه برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: ماهيت ديه نقدي پایان نامه اصطلاح خسارت مازاد ديه

 • پاورپوینت آموزش مبانی کامپیوتر

  اصول و مبانی نرم افزار و سخت افزار,الگوریتم حل مسئله,اهداف و مفا هیم زبانهای برنامه نویسی,پاورپوینت مبانی کامپیوتر,توابع و روال های استاندارد زبان پاسکال,دستورات زبان پاسکال,مفاهیم اولیه برنامه نویسی بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت آموزش مبانی کامپیوتر برای شما…

 • تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

  تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA,تولید کدهای ماکزیمال گلد کازامی,دنباله های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز,سیستم های دستیابی چندگانه,شکل موج های مناسب CDMA,طریقه مدولاسیون,کاهش تداخل بین کاربران,مخابرات سیار,نامساوی سید لینکوف بازدید کننده محترم محتوای فایل تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA…

 • پاورپوینت رشته عمران- سمینار درس سازه های فولادی پیشرفته - مقاوم سازی ساختمان های فولادی با میراگرها

  انواع سیستم های کنترل ارتعاش سازه,سمینار ارائه کلاسی رشته عمران,مقاوم سازی ساختمان فولادی با میراگر ها,مقایسه میراگرها,میراگر اصطکاکی,میراگر تسلیمی یا جاری شونده,میراگر جرمی,میراگر مایع متوازن,میراگر ویسکو الاستیک,میراگر ویسکوز بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت رشته عمران- سمینار درس سازه های…

 • دانلود مبانی نظری ورشکستگی و ورشکستگی مالی

  دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری ورشکستگی و ورشکستگی مالی,مبانی نظری ورشکستگی و ورشکستگی مالی,ورشکستگی,ورشکستگی مالی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مبانی نظری ورشکستگی و ورشکستگی مالی برای شما در دسترس است دانلود فایل 2تعاریف ورشکستگی برای ورشکستگی تعاریف مختلفی…

 • مقايسه رابطه اصطكاك غيرماندگار واردي-براون و زيلك در بهبود عملكرد ضريب اصطكاك غيرماندگار در مدل هاي

  اصطكاك غيرماندگار,جدايي ستون مايع,مدل واردي براون بازدید کننده محترم محتوای فایل مقايسه رابطه اصطكاك غيرماندگار واردي-براون و زيلك در بهبود عملكرد ضريب اصطكاك غيرماندگار در مدل هاي برای شما در دسترس است دانلود فایل مقايسه رابطه اصطكاك غيرماندگار واردي-براون و…

 • دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت - بررسی ارتباط سبک رهبری و عملکرد مدیران

  ارتباط سبک رهبری,ارتباط سبک رهبری و عملکرد مدیران,پروپوزال ارشد رشته مدیریت,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی,عملکرد مدیران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت - بررسی ارتباط سبک رهبری و…

 • دانلود تحقیق رشته حقوق توقیف اموال

  تحقیق رشته حقوق توقیف اموال,توقیف اموال,دانلود تحقیق رشته حقوق,دانلود تحقیق رشته حقوق توقیف اموال بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق رشته حقوق توقیف اموال برای شما در دسترس است دانلود فایل توقیف اموال مبحث اول: تعریف مال و اقسام…

 • پروژه رشته برق - پروژه بخش اداری مالی مخابرات

  بخش اداری مالی,پروژه,پروژه بخش اداری مالی مخابرات,مخابرات بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه رشته برق - پروژه بخش اداری مالی مخابرات برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: پروژه بخش اداری مالی مخابرات پروژه…

 • دانلود بنر خیر مقدم کربلا

  بنر خیرمقدم کربلا و عتبات عالیات,بنر کربلایی,دانلود طرح بنر خیر مقدم کربلا,طرح psd بنر کربلا,طرح بنر,طرح بنر رایگان خیرمقدم کربلا,طرح بنر کربلا,طرح بنر لایه باز خیرمقدم کربلا,طرح بنر محرم,طرح لایه باز بنر کربلایی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود بنر…

 • پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

  پروژه,حقوق,رشوه,فقه,ماهیت,موضوعه بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعهنوع فایل : WORDتعداد صفحات : 70چکیده :رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی…

 • مجموعه فایل های Listening آزمون MSRT

  Listening,MSRT,آزمون,فایل,مجموعه,های بازدید کننده محترم محتوای فایل مجموعه فایل های Listening آزمون MSRT برای شما در دسترس است دانلود فایل  با توجه به حجم زیاد مجموعه در سه فایل زیپ جداگانه ارائه میشود   پرداخت و دانلود برچسب ها: مجموعه فایل…

 • پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

  اول,پاورپوینت,پایه,تجربی,درس,دوازدهم,دوره,علوم,متوسطه,هفتم بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "سفره سلامت "     فرمت :…

 • دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت - بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها بر عملکرد کانال های توزیع

  پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها بر عملکرد کانال های توزیع,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها بر عملکرد کانال های توزیع,روش تحلیل پوششی داده ها,عملکرد کانال ها بازدید…

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هزینه های کیفیت

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری هزینه های کیفیت,دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هزینه های کیفیت,مبانی نظری هزینه های کیفیت,هزینه های کیفیت بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هزینه های کیفیت برای شما در دسترس…

 • دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت عوامل موثر بر موفقيت ارائه خدمات بانکداری به مشتريان

  پروپوزال آماده ارشد مدیریت عوامل موثر بر استفاده مشتریان از موبایل بانک,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی,موفقيت ارائه خدمات بانکداری به مشتريان بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت عوامل…

 • تأثیر ابعاد زبریهای مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل

  آبشستگي موضعي,پايه پل,زبري بازدید کننده محترم محتوای فایل تأثیر ابعاد زبریهای مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل برای شما در دسترس است دانلود فایل تأثير ابعاد زبري هاي مستطيلي شكل بر كاهش عمق آبشستگي موضعي پايه پل…

 • پروژه بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شركت تعاوني

  اجتماعي,بررسي عملكرد اقتصادي,پروژه بررسي عملكرد اقتصادي,دانلود پروژه بررسي عملكرد اقتصادي,سياسي,شركت تعاوني,عملكرد اقتصادي,فرهنگي شركت تعاوني بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شركت تعاوني برای شما در دسترس است دانلود فایل مقدمه : تعاون و همكاري…

 • تقویت پیچشی سازه هاي برشی نامتقارن جدا شده در پایه

  برشی نامتقارن جدا شده در پایه,تقویت پیچشی سازه هاي,تقویت پیچشی سازه هاي برشی,نامتقارن جدا شده در پایه بازدید کننده محترم محتوای فایل تقویت پیچشی سازه هاي برشی نامتقارن جدا شده در پایه برای شما در دسترس است دانلود فایل  …

 • پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن

  برآورد,پاورپوینت,روشهای,مسکن,نیاز بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن 55 اسلاید قابل ویرایش   فهرست مطالب: روشهاي برآورد نياز به مسكن هدف از برآورد نياز به مسكن تقاضاي مسكن((تقاضاي بالقوه))…

 • حذف آلودگي فلزات سنگين خطرناك از خاكهاي آلوده، توسط زئوليت طبيعي

  اصلاح,بافت هاي گياهي,خاك باغچه,زئوليت,سرب خطرناك,كيفيت خاك بازدید کننده محترم محتوای فایل حذف آلودگي فلزات سنگين خطرناك از خاكهاي آلوده، توسط زئوليت طبيعي برای شما در دسترس است دانلود فایل حذف آلودگي فلزات سنگين خطرناك از خاكهاي آلوده، توسط زئوليت طبيعي…

 • فيزيولوژي يادگيري و اهميت آن

  اهميت,فيزيولوژي,يادگيري بازدید کننده محترم محتوای فایل فيزيولوژي يادگيري و اهميت آن برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله فيزيولوژي يادگيري و اهميت آننوع فایل : Word تعداد صفحات : 8فهرست محتوا پیشگفتار«يادگيري» از آن دست واژه‌هايي‌ست كه هركس يك شناخت شهودي از آن دارد.…

 • پروپوزال ارشد رشته روانشناسی تربیتی در مورد سبک های دلبستگی و سبک های هویت

  پروپوزال ارشد روانشناسی تربیتی,دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی تربیتی,سبک های دلبستگی,سبک های هویت بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال ارشد رشته روانشناسی تربیتی در مورد سبک های دلبستگی و سبک های هویت برای شما در دسترس است دانلود فایل فرمت ورد…

 • دانلود پرسشنامه سبک شناختی

  پرسشنامه,پرسشنامه سبک شناختی,دانلود پرسشنامه سبک شناختی,سبک شناختی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پرسشنامه سبک شناختی برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: پرسشنامه سبک شناختی دانلود پرسشنامه سبک شناختی پرسشنامه سبک شناختی

 • فایلهای راهنمای جعبه ابزار اکتساب داده در نرم افزار متلب MATLAB

  MATLAB,ابزار,افزار,اکتساب,جعبه,داده,راهنمای,فایلهای,متلب,نرم: بازدید کننده محترم محتوای فایل فایلهای راهنمای جعبه ابزار اکتساب داده در نرم افزار متلب MATLAB برای شما در دسترس است دانلود فایل بهترین منبع برای یادگیری هر نرم افزار استفاده از راهنمای خود آن نرم افزار میباشد. این…

 • شبیه سازي عددي گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

  روانگرايي,زمين لرزه,گسترش جانبي,ماسه,مدل رفتاري بازدید کننده محترم محتوای فایل شبیه سازي عددي گسترش جانبی ناشی از روانگرایی برای شما در دسترس است دانلود فایل شبيه سازي عددي گسترش جانبي ناشي از روانگرايي  Fulltext  نويسند‌گان: [ علي يغفوري ] - دانشجوي…

 • آموزش فوتبال توسط پله

  (توسط,آموزش,پله,فوتبال بازدید کننده محترم محتوای فایل آموزش فوتبال توسط پله برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود آموزش فوتبال توسط پلهنوع فایل : Wordتعداد صفحات : 37فهرست و پیشگفتارپله در 23 اکتبر سال 1940 در شهر (ترس کوراکوس و میناس گرایس…

 • پاورپوینت غسل

  پاورپوینت,غسل بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت غسل برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت غسلنوع فایل : POWERPOINTتعداد اسلایدها : 19فهرستغسلهای واجبجنابتاحکام جنابتچیزهایی که بر جنب حرام استسوره هایی که سجده واجب داردچیزهایی که بر جنب مکروه استغسل جنابتغسل ترتیبیغسل…

 • پروپوزال آماده ارشد اقتصاد ارتباط بین سرمایه اجتماعی خانواده و شهروندی فعال جوانان

  ارتباط بین سرمایه اجتماعی خانواده و شهر,پروپوزال آماده ارشد اقتصاد ارتباط بین سرمایه اجتماعی خانواده و شهروندی فعال جوانان,دانلود پروپوزال آماده ارشد اقتصاد,دانلود پروپوزال آماده ارشد اقتصاد ارتباط قیمت سهام بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال آماده ارشد اقتصاد ارتباط…