جامعه شناسی سیاسی ایران

ایران,پايان نامه,پروژه,تحقيق,جامعه,جامعه شناسی,جامعه شناسی سیاسی,جامعه شناسی سیاسی ایران,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,نهادهای اجتماعی
بازدید کننده محترم محتوای فایل جامعه شناسی سیاسی ایران برای شما در دسترس است

دانلود فایل

جامعه شناسی سیاسی ایران 

 

تاریخچه جامعه شناسی وعلم
سیاست درایران

مطالعه جامعه شناسی سیاسی
ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می¬کند؛ اولین نوع این منابع
مآخذ سنتی، شامل کتیبه¬ها، زمین شناسی-ها، باستان شناسی¬ها می¬باشد. شریعت
نامه¬ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می¬پردازند) و سیاست نامه¬ها( شامل
تذکره نامه¬ها و پندنانه¬ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم
منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم می¬شوند: الف)
منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکل¬های
دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو…) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه،
خاطرات و…) تقسیم می¬گردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی(
پروتکل¬ها) و منابع ثانوی جدید( رساله¬های دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع
ثانویه¬ای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رساله¬های
دکترا تقسیم می¬گردد. 

 مطالعه جامعه شناسی
سیاسی ایران به لحاظ قالب¬های نظری به نگرش¬های : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی،
گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است. 

این موضوع به لحاظ مقاطع
تاریخی مورد مطالعه به ملاک¬های مختلفی دوره بندی می¬شود: براساس یک دوره بندی ،
جامعه شناسی سیاسی ایران را می¬توان به سه دوره:  قرون میانه، عصر علم ، و
عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است).
بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم
می¬کند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سال¬های مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و
از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی
سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/
رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم می¬گردد. 

منظور از جامعه شناسی
سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری  بود تا
پدیده¬ها و کنش¬های ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به
یونان باستان برمی¬گردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما
دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط می¬شود
که درقالب اثبات گرایی بیان شد.

 

جامعه شناسی سیاسی
درایران

جامعه شناسی سیاسی ایران
به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی
تقسیم می¬گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای  رویکردهای
توصیفی و نظری است

 ( که رویکرد نظری خود
به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود). 

 

مرحله اول جامعه شناسی
ایران( جامعه شناسی سنتی)

شکوفایی تحقیقات اجتماعی
غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمی¬گردد و مقارن دوران
پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است¬. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار
فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در
معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوشش¬های متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات
اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوشش¬ها در
جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار
نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و
ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آن¬ها سخن گفت. همچنین دراین زمینه
علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی
اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشه¬های آزادی خواهی
جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه
شد.  

سالهای اواخر قرن نوزده(
بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه
روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند
زین الدین مراغه¬ای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و… چه از طریق رمان،
نوشته¬های علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور
علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از
آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر می¬کرده و راه مشروطیت و
برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمان¬های اول تا سوم مشروطه، قانون
اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام
کرمانی و قزوینی است تا تلاش¬های علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون
اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی
ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک
آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما
در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری
اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری
اجتماعی مردمی تبدیل کرد. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب ” تاریخ
بیداری ایرانیان”،  سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه
شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوشش¬های این افراد و دیگران در امور سیاسی
پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی
خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی می¬توان گفت این گونه
علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی  در مفهوم خاص
آن. تمامی این شخصیت¬ها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در
دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) می¬خواستند یک مبارزه فکری را ازدرون
و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بی¬ثباتی سیاسی و عقب ماندگی
اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند.  

 

مرحله دوم جامعه شناسی
ایران ( جامعه شناسی رسمی) 

این مرحله با تاسیس
دانشگاه تهران آغاز می¬شود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل
ادغام موسسات پیشین است. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی،
مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشکده علوم تربیتی و دانشکده کشاورزی
باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال 1325در دوره پهلوی دوم ایجاد
شد. دراین زمان، با گسترش رشته¬ها ، شاهد افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی
هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر
دانشگاه¬ها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم  انسانی، جامعه شناسی به
وجود آمد و شعبه¬های داخلی دیگر یافت که مصادف  با تغییر نظام آموزشی فرانسه
به امریکایی از اواسط دهه 1940 بود. از اوایل دهه 1340با رونق کمی و کیفی علوم
انسانی مواجه هستیم . در سال 1351 علوم اجتماعی گسترش بیشتری می¬یابد و گروه علوم
اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل می¬شود. گروه¬های
این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در
این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران
شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاه¬ها ی کشور رواج یافت. اما به موازات
جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس
تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب  بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون
دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اکراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند: 

رسمی بودن تحصیلات
درایران و نه خصوصی بودن آن

غیر سیاسی بودن استادان

مشکلات مالی آن¬ها  

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
جامعه شناسی سیاسی ایران جامعه شناسی سیاسی ایران جامعه شناسی جامعه نهادهای اجتماعی تحقيق پايان نامه پروژه دانلود پژوهش دانلود تحقيق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پايان نامه دانلود پروژه

 • دانلود جزوه روانشناسی اجتماعی

  جزوه آموزش دری روانشناسي اجتماعي,جزوه آموزشی روانشناسي اجتماعي,جزوه کلاسی روانشناسي اجتماعي,دانلود جزوه تدریس روانشناسي اجتماعي,دانلود جزوه روانشناسی اجتماعی,رایگان بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود جزوه روانشناسی اجتماعی برای شما در دسترس است دانلود فایل فهرست منابع مورد مطالعه:1- روانشناسي اجتماعي/نويسنده:اليوت…

 • پاورپوینت تحلیل عناصر ساختمان

  پاورپوینت,تحلیل,ساختمان,عناصر بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت تحلیل عناصر ساختمان برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت تحلیل عناصر ساختمان*همراه با تصاویر مربوطه*نوع فایل : پاورپوینتتعداد اسلایدها: 13فهرست مطالبموضوع تحلیل:عناصر(پله)مرحله اول:شناختمرحله دوم:تحلیلمرحله سوم:نتیجه گیریموضوع تحلیل:تک فضاموضوع تحلیل:عناصر(شومینه)فضای خوابموضوع تحلیل:مجموعهموضوع تحلیل:تک فضاموضوع…

 • پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در بانک

  پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در بانک,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان,عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال…

 • دانلود پروپوزال آماده حسابداری ارتباط پذیرفته شدن شرکت ها در بورس با ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت

  ارتباط پذیرفته شدن شرکت ها در بورس با ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی,پذیرفته شدن شرکت ها در بورس,دانلود پروپوزال آماده حسابداری ارتباط بکارگیری اطلاعات حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی,صورت ها,ویژگی های کیفی اطلاعات بازدید کننده محترم…

 • پروژه درس طراحی اجزا و سازه ماشین ابزار

  پایاننامه,پروژه,پروژه کارشناسی و ارشد,پروژه کلاسی,طراحی اجزا,مهندسی مکانیک بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه درس طراحی اجزا و سازه ماشین ابزار برای شما در دسترس است دانلود فایل یک پروژه خوب برای درس طراحی اجزا در دوره کارشناسی ارشد و همچنین…

 • پروژه کارشناسی رشته برق - کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

  پایان نامه,پایان نامه کارشناسی رشته برق,در توربین های بادی,کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه,کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی,کارشناسی رشته برق بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه کارشناسی رشته برق - کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین…

 • تحقیق نقش فرهنگ در بازاريابی

  بازاريابی,تحقیق,فرهنگ,نقش بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق نقش فرهنگ در بازاريابی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق نقش فرهنگ در بازاريابينوع فایل : Word تعداد صفحات : 17فهرست محتوا پیشگفتارمقدمهيكي از ابزارهاي مهم ارتباطي در كسب و كار، تبليغات است. موفقيت يا…

 • مبانی نظری رأی داوری و اعتراض به رأی داوری

  اعتراض به رأی داوری,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری رأی داوری و اعتراض به رأی داوری,داوری,رأی داوری,رأی داوری و اعتراض به رأی داوری,مبانی نظری رأی داوری و اعتراض به رأی داوری بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری رأی داوری و…

 • مبانی نظری مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

  دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش و نوآوری سازمانی,مبانی نظری مدیریت دانش و نوآوری سازمانی,مدیریت دانش,نوآوری سازمانی بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری مدیریت دانش و نوآوری سازمانی برای شما در دسترس است دانلود فایل 2-1-مقدمه. 14 بخش…

 • صد نکته در مديريت تغيير

  مديريت تغيير بازدید کننده محترم محتوای فایل صد نکته در مديريت تغيير برای شما در دسترس است دانلود فایل این فایل زیپ 12ص داره و مقاله آموزشی است و بصورت ورد میباشد. مخصوص مدیران.امروزه تغيير مهم ترين عامل موثر در…

 • دانلود پروپوزال ارشد حسابداری بررسی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

  بررسی روشهای فرار مالیاتی,پروپوزال ارشد حسابداری بررسی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی,دانلود پروپوزال ارشد حسابداری,دانلود پروپوزال ارشد حسابداری بررسی رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي,نظام مالیات الکترونیکی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال ارشد حسابداری بررسی…

 • دانلود برنامه درمان اغلب بیماری ها با طب سنتی

  دانلود رایگان برنامه درمان بیماری با گیاهان داروئی دانلود رایگان برنامه درمان بیماری با طب سنتی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود برنامه درمان اغلب بیماری ها با طب سنتی برای شما در دسترس است دانلود فایل ریه سالم با…

 • دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق آمادگی جسمانی

  آمادگی,آمادگی جسمانی,جسمانی,دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق آمادگی جسمانی,مؤلفه های آمادگی جسمانی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق آمادگی جسمانی برای شما در دسترس است دانلود فایل فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 43مبانی نظری و پیشنه تحقیق…

 • دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت - ارتباط هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني

  ارتباط هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني,پروپوزال ارشد رشته مدیریت,پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان,فرهنگ سازماني,هوش عاطفي مديران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال…

 • آموزش روشهای واقعی و تضمینی کسب درامد از اینترنت (RM5)

  بازارياب,تجارت الکترونيک,درآمد از اينترنت,درآمد شغل,فروشگاه بهار,فروشگاه دانشجویی,فروشگاه دانشجویی بهار,کار در منزل,کسب درآمد از اينترنت,کسب درآمد اینترنتی,مزاياي شغل الکترونيک,نمونه قرارداد آموزشي بازدید کننده محترم محتوای فایل آموزش روشهای واقعی و تضمینی کسب درامد از اینترنت (RM5) برای شما در دسترس است…

 • پاورپوینت فرایند تحلیل شبکه ای(apn)

  فرایند تحلیل شبکه ای بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت فرایند تحلیل شبکه ای(apn) برای شما در دسترس است دانلود فایل ANP یک قالب کلی را ایجاد می کند که در آن به وابستگی بین عناصر بالاتر به پایین و…

 • فساد

  انحرافات,انواع فساد,پایان نامه,پروژه,تبعيض,تحقیق,جزوه,دانلود پ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رفتار اخلاقي,سوء استفاده از اختيارات دولتي,فساد,فساد در نظام اداري,فقر,قوه قضائيه,كج‌روي‌هاي اداري,مبارزه با جرايم,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل فساد برای شما در دسترس است دانلود فایل  فساد    بخش اول  مقدمه      در…

 • دانلود مبانی نظری بهره وری و تقسیم سود

  بهره وری,تقسیم سود,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری بهره وری و تقسیم سود,مبانی نظری بهره وری و تقسیم سود بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مبانی نظری بهره وری و تقسیم سود برای شما در دسترس است دانلود فایل 1-1-1 اهمیت…

 • دانلود تحقیق ورزش با عنوان آمادگی جسمانی

  آمادگي جسماني از نظر پزشکان,اصول سرد کردن بدن,اصول گرم کردن بدن,تحقیق آمادگی جسمانی,تحقیق رشته تربیت بدنی,تحقیق قدرت و استقامت عضلانی,تحقیق ورزش,فعالیت بدنی,مراحل گرم کردن عمومی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق ورزش با عنوان آمادگی جسمانی برای شما در…

 • تحقیق رشته حقوق با عنوان اشتباه در معامله

  ارائه تحقیق رشته حقوق,اشتباه در معامله,دانلود تحقیق آماده رشته حقوق,دانلود تحقیق رشته حقوق,دانلود تحقیق رشته حقوق جهت ارائه,دانلود رایگان تحقیق حقوق,معامله بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته حقوق با عنوان اشتباه در معامله برای شما در دسترس است دانلود…

 • جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره

  جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره,دانلود جزوه,دانلود جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره,دانلود روانشناسی شخصیت رشته مشاوره,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,همکاری در فروش فایل بازدید کننده محترم محتوای فایل جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره برای شما در دسترس است…

 • پروژه ماشين حساب با استفاده از 8051

  اشاره‌گر پشته,بيت توازن,بيت هاي انتخاب بانك ثبات,پرچم سرريز,پرچم نقلي,دانلود رایگان پروژه,سازمان حافظه,ماشين حساب با استفاده از 8051,ميكروكنترلر 8051,واحد پردازش مركزي بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه ماشين حساب با استفاده از 8051 برای شما در دسترس است دانلود فایل مقدمه‌اي…

 • دانلود مقاله معرفي روش شش سيگما

  دانلود,روش,سيگما,معرفي,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله معرفي روش شش سيگما برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله معرفي روش شش سيگما نوع فایل : Word تعداد صفحات : 26فهرست و شرح محتوامقدمهدر اواسط دهه‌ي 1980، شركت موتورولا (Motorola) تلاشي گسترده براي بهبود كيفيت…

 • تحقیق شورای حل اختلاف

  پاورپوینت شورای حل اختلاف,تحقیق شورای حل اختلاف,دانلود پاورپوینت شورای حل اختلاف,دانلود تحقیق شورای حل اختلاف,شورای حل اختلاف,مقاله شورای حل اختلاف,وظایف شورای حل اختلاف بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق شورای حل اختلاف برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • دانلود فایل مبانی نظری یادگیری سازمانی

  دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی,مبانی نظری,مبانی نظری یادگیری سازمانی,یادگیری,یادگیری سازمانی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود فایل مبانی نظری یادگیری سازمانی برای شما در دسترس است دانلود فایل روش­های یادگیری استراتژیک   2-1-1-روش های یادگیری استراتژیک (تعریف) تغییرات سریع و…

 • کابرد بتن گازي در مقاوم سازي بناهاي تاریخی ایران

  بتن سبك,بتن گازي(بتن كفي),بناهاي تاريخي,مقاوم سازي بازدید کننده محترم محتوای فایل کابرد بتن گازي در مقاوم سازي بناهاي تاریخی ایران برای شما در دسترس است دانلود فایل كابرد بتن گازي در مقاوم سازي بناهاي تاريخي ايران  Fulltext  نويسند‌گان: [ شاهين…

 • مديريت مالي 1

  مالي,مديريت بازدید کننده محترم محتوای فایل مديريت مالي 1 برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت مديريت مالي 1 که شامل 261 اسلاید و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : PowerPointویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازرگانی و .......هدف کلي: آشنائي با تکنيکهاي…

 • تحقیق معماری باروک

  باروک,تحقیق,معماری بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق معماری باروک برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق معماری باروک ۲۰ ص فرمت word  فهرست مطالب:معماری باروک 1مقدمه 1برخی از ویژگی های معماری باروک 2معماري 4كليساي سن پترو 4پلكان راهنما 6كليساي…

 • کاربرد gis در معدن (پاورپوینت 26 اسلاید)

  کاربرد gis در معدن (پاورپوینت 26 اسلاید) بازدید کننده محترم محتوای فایل کاربرد gis در معدن (پاورپوینت 26 اسلاید) برای شما در دسترس است دانلود فایل کاربرد gis در معدن (پاورپوینت 26 اسلاید)در صورت بروز مشکل می توانید با مدیریت…

 • پاورپوینت آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ

  آموزش,پاورپوینت,تصویری,فتوشاپ,فیلترها بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ که شامل 15 اسلاید میباشد:نوع فایل : PowerPoint*فیلترها در فتوشاپ برای تغییر حالت تصاویر موررد استفاده قرار میگیرندفیلترهای آموزشی…

 • دانلود پروپوزال ارشد در مورد تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری

  پروپوزال ارشد,پروپوزال ارشد در مورد تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری,تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری,دانلود پروپوزال ارشد در مورد تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری بازدید کننده محترم محتوای فایل…

 • آموزش پرتئوس

  آموزش,افزار,پرتئوس,پروتوس,نرم افزار,نرم: بازدید کننده محترم محتوای فایل آموزش پرتئوس برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: آموزش پرتئوس نرم افزار نرم افزار پروتوس

 • دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سیستم های فازی و عصبی فازی

  دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سیستم های فازی و عصبی فازی,سیستم های فازی,عصبی فازی,منطق فازی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سیستم های فازی و عصبی فازی برای شما در دسترس است دانلود فایل سیستم­های فازی…

 • طراحی و ساخت سیستم اخذ داده با استفاده از رابط usb

  با استفاده از رابط usb,پروتکل ارتباطی USB,دانلود پایان نامه کارشناسی کامپیوتر,طراحی و ساخت سیستم اخذ داده,ماژول USB به FIFO,مالتی پلکسر آنالوگ بازدید کننده محترم محتوای فایل طراحی و ساخت سیستم اخذ داده با استفاده از رابط usb برای شما در…

 • دانلود پاورپوینت کامل ولایت فقیه

  دانلود پاورپوینت کامل ولایت فقیه بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت کامل ولایت فقیه برای شما در دسترس است دانلود فایل این پاورپوینت در28 اسلاید به صورت کامل  ولایت فقیهتوضیح داده است.برخی از عناوین اسلاید ها:•ضرورت تشکیل حکومت اسلامی…