تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

اثر اقلیم بر تولید ذرت,اقلیم شناسی کشاورزی,پایان نامه تاثیرات اقلیم,تاثیر اب و هوا بر کشاورزی,خاک متناسب با کشت ذرت,عوامل اقلیمی موثر بر کشت ذرت
بازدید کننده محترم محتوای فایل تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش برای شما در دسترس است

دانلود فایل

 فرمت ورد با قابلیت ویرایش متن 100 صفحهچکیدههدف
از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر عناصر اقليمي (دما، بارش، رطوبت، تبخیر)
بر  کشت ذرت بهاره و پاییزه شهر شوش در یک دوره آماری10 ساله (1391- 1382)
بوده است. در مطالعات فوق از اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک دزفول شامل
داده های آماری (بارش، دما، رطوبت، ساعات آفتابی، تبخیر، یخبندان) استفاده
شده است.با استفاده از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزارEXCEL  وSPSS
و محا سبه ضریب همبستگی پیرسون بین عناصر اقليمي و برداشت ذرت بهاره و
پاییزه مقایسه انجام شد. با توجه به تأثیر عناصر اقلیمی بر کشت گیاه ذرت در
فصول بهار و پاییز عملکرد یکسانی در کشت این گیاه به چشم نمی
خورد. در طول دوره آماري10ساله(1391-1382) در شهر شوش همبستگی میان چهار
عنصر اقلیمی(دما، بارش، رطوبت، تبخیر) را مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد
بین رطوبت با میزان تولید محصول ذرت فقط در فصل پاییز با احتمال95% رابطه
معنا داری بر قرار می باشد. در صورتی که بین دیگر عناصر اقلیمی در دو فصل
پاییز و بهار و سالانه رابطه معنا دار نبوده. بررسی ها نشان می دهد که با
توجه به حساسیت محصول ذرت نسبت به عناصر اقلیمی با در نظر گرفتن میزان کشت
ذرت و سطح زیر کشت در فصل بهار تولید ذرت کم است. سطح زیر کشت و محصول ذرت
پاییزه نشان می دهد متوسط دمای مناسب در دوره رشد گیاه ذرت از یک طرف و
افزایش بارندگی و رطوبت که نیاز آبی گیاه و خاک می باشد تأثیر یکنواختی را
بر عملکرد محصول ذرت داشته و باعث شده عملکرد بیشتر ذرت پاییزه را در
مقایسه با ذرت بهاره داشته باشیم. فهرست مطالبچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2فصل
اول:کلیات
تحقیق……………………………………………………………………………………………………………31-1-
بیان
مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….41-2-
اهداف
تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..41-3-
سئوال های
تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………51-4-
فرضیه های
تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………51-5-
پیشینه تحقیق در
جهان……………………………………………………………………………………………………………..51-6-
پیشینه تحقیق در
ایران……………………………………………………………………………………………………………….61-7-
روش
کار………………………………………………………………………………………………………………………………..71-8- مشکلات و موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7فصل
دوم : مبانی نظری
تحقیق………………………………………………………………………………………………….8مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….92-1- اقلیم……………………………………………………..…………………………………………………………………………92-2-
اقلیم شناسی
کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………..92-3-
هواشنناسی
کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………..102-4-
خشکسالی
کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………102-5-
اثرهای آب و هوا بر
کشاورزی…………………………………………………………………………………………………112-6-
تاریخچه پیدایش
ذرت……………………………………………………………………………………………………………112-7-
اهمیت اقتصادی
ذرت…………………………………………………………………………………………………………….122-8-
پراکندگی جغرافیایی
ذرت………………………………………………………………………………………………………
122-9- خاک های مناسب کاشت
ذرت………………………………………………………………………………………………..132-10-
مشخصات گیاه شناسی
ذرت………………………………………………………………………………………………….132-10-1-
ریشه
……………………………………………………………………………………………………………………………..132-10-2-

ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………….142-10-3-

برگ………………………………………………………………………………………………………………………………
152-10-4- گل
آذین………………………………………………………………………………………………………………………..15 2-10-5-.دانه

ذرت……………………………………………………………………………………………………………………….152-11- عوامل اقلیمی مؤثر بر عملکرد ذرت……………………………………………………………………………………….152-11-1-
حرارت
(گرما)…………………………………………………………………………………………………………………162-11-2-

رطوبت…………………………………………………………………………………………………………………………..162-11-3-

نور…………………………………………………………………………………………………………………………………162-12-
مراحل مختلف رشد در گیاه
ذرت………………………………………………………………………………………….162-12-1-
مرحله کاشت و جوانه زنی
ذرت………………………………………………………………………………………..162-12-2-.مرحله سبز شدن تا تشکیل اندام های گل (اوایل رشد سبزینه ای)…………………………………………..172-12-3- مرحله اصلی رشد رویشی (مرحله طویل شدن سریع ساقه تا ظهور گل تاجی)…………………………182-12-4- مرحله ظهور گل تاجی، ظهور کاکل ها و گرده افشانی…………………………………………………………..192-12-5-
مرحله پر شدن
دانه…………………………………………………………………………………………………………..202-13-
آفات
ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………..202-13-1-
شب پره زمستانی یا کرم طوقه
بر……………………………………………………………………………………….202-13-2-
کرم ساقه خوار ذرت
(سزامیا)……………………………………………………………………………………………212-13-3-
کرم قوزه پنبه
(هلیوتیس)…………………………………………………………………………………………………..212-13-4-

جوندگان…………………………………………………………………………………………………………………………212-14-
بیماری های مهم
ذرت………………………………………………………………………………………………………….212-14-1-
پوسیدگی ریشه و
طوقه…………………………………………………………………………………………………….212-14-2-
پوسیدگی نرم ساقه و گره
ها……………………………………………………………………………………………..222-14-3-
سیاهک معمولی
ذرت……………………………………………………………………………………………………….222-14-4-
پوسیدگی های بلال و دانه
ذرت…………………………………………………………………………………………222-14-5-
کوتولگی بوته های
ذرت…………………………………………………………………………………………………..222-14-6-
بیماری های فیزیولوژیک
ذرت…………………………………………………………………………………………..232-15-
نیاز غذایی
ذرت…………………………………………………………………………………………………………………..232-15-1-
عناصر غذایی پر
مصرف……………………………………………………………………………………………………232-15-1-1-

ازت……………………………………………………………………………………………………………………………232-15-1-2-.فسفر…………………………………………………………………………………………………………………………..232-15-1-3-

پتاسیم…………………………………………………………………………………………………………………………242-15-1-4-

گوگرد………………………………………………………………………………………………………………………..242-15-1-5-

منیزیم…………………………………………………………………………………………………………………………252-15-2-
عناصر غذایی کم
مصرف…………………………………………………………………………………………………..252-15-2-1-

آهن…………………………………………………………………………………………………………………………..
252-15-2-2-
روی…………………………………………………………………………………………………………………………..252-15-2-3-

منگنز………………………………………………………………………………………………………………………….25 2-15-2-4-

مس…………………………………………………………………………………………………………………………..262-15-2-5-

بُر……………………………………………………………………………………………………………………………..262-16-
عمده ترین مصارف
ذرت………………………………………………………………………………………………………262-16-1-
تغذیه
حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………262-16-2-
تغذیه
پرندگان………………………………………………………………………………………………………………….262-16-3-
مصارف
صنعتی………………………………………………………………………………………………………………..272-16-4-
تهیه
نان…………………………………………………………………………………………………………………………..272-17-
طبقه بندی
ذرت…………………………………………………………………………………………………………………..272-17-1-
ذرت
آجیلی…………………………………………………………………………………………………………………….272-17-2-
ذرت دندان
اسبی……………………………………………………………………………………………………………..272-17-3-
ذرت
آردی………………………………………………………………………………………………………………………282-17-4-
ذرت
شیرین…………………………………………………………………………………………………………………….282-17-5-
ذرت غلاف
دار………………………………………………………………………………………………………………..282-17
-6- ذرت
مومی…………………………………………………………………………………………………………………….282-17-7-
ذرت بلوری (ذرت
سخت)………………………………………………………………………………………………..282-18-
عملیات تهیه
زمین………………………………………………………………………………………………………………..292-18
-1- زمین مناسب کشت
ذرت…………………………………………………………………………………………………292-18-2-
آبیاری سنگین قبل از کاشت
(ماخار)…………………………………………………………………………………..292-18-3-
پاشیدن کود
ازت………………………………………………………………………………………………………………292-18-4-
عملیات
شخم………………………………………………………………………………………………………………….302-18-4-1-

دیسک……………………………………………………………………………………………………………………….
302-18-4-2-
ماله…………………………………………………………………………………………………………………………….302-18-4-3-

کودپاشی…………………………………………………………………………………………………………………….302-19-
عملیات کاشت
ذرت…………………………………………………………………………………………………………….302-19-1-
ایجاد
فارو……………………………………………………………………………………………………………………….302-19-2-

شیپر……………………………………………………………………………………………………………………………….302-19-3-
ایجاد نهر
مضاعف……………………………………………………………………………………………………………312-19-4-
ایجاد نهر پالشت
(خروجی)………………………………………………………………………………………………312-20-
داشت
ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………322-20-1-

آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………….322-20-2-
تعیین زمان
آبیاری…………………………………………………………………………………………………………….322-20-3-
مراحل حساس ذرت به کم
آبی………………………………………………………………………………………….332-20-4-
مدت زمان
آبیاری…………………………………………………………………………………………………………….332-21-
زمان کاشت
ذرت…………………………………………………………………………………………………………………332-22-
زمان برداشت
ذرت………………………………………………………………………………………………………………342-23-
اجزای عملکرد
ذرت…………………………………………………………………………………………………………….34فصل سوم : ویژگی های محیطی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………….353-1-
و یژگی های جغرافیایی استان
خوزستان……………………………………………………………………………………363-1-1-
مشخصات جغرافیایی استان
خوزستان…………………………………………………………………………………..363-2-
ویژگی های شهرستان
شوش……………………………………………………………………………………………………383-2-1-
موقعیت
جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………..383-2-2-
محدوده حوزه
نفوذ…………………………………………………………………………………………………………….403-2-3-
زمین
شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..403-2-4-
وضعیت
توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………….423-2-5-
وضعیت آب و
هوایی………………………………………………………………………………………………………….423-2-5-1-
درجه
حرارت………………………………………………………………………………………………………………..423-2-5-2-

بارش……………………………………………………………………………………………………………………………423-2-5-3-

باد………………………………………………………………………………………………………………………………..423-2-6-
هیدرولوژی
منطقه………………………………………………………………………………………………………………453-2-6-1-
آبهای زیر
زمینی…………………………………………………………………………………………………………….453-2-6-2-
آبهای
سطحی………………………………………………………………………………………………………………..453-2-6-2-1-
رودخانه
شاوور………………………………………………………………………………………………………….463-2-6-2-2-رودخانه

کرخه…………………………………………………………………………………………………………….463-2-6-2-3-
رودخانه
دز……………………………………………………………………………………………………………….463-2-7-
وضعیت
خاک……………………………………………………………………………………………………………………473-2-8-

کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………………….493-2-9-
پوشش
گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………493-2-10-
تعیین انواع اقلیم
منطقه……………………………………………………………………………………………………..493-2-10-1-
روش
کوپن…………………………………………………………………………………………………………………503-2-10-2-
روش
دمارتن……………………………………………………………………………………………………………….513-2-10-3-
روش
آمبرژه………………………………………………………………………………………………………………..523-2-11-
بررسی دمای
ماهانه…………………………………………………………………………………………………………..533-2-12-
وضعیت دما در
شوش………………………………………………………………………………………………………533-2-13-
توزیع میانگین حداقل های دمای
شوش………………………………………………………………………………543-2-14-
توزیع میانگین حداکثرهای دمای
شوش………………………………………………………………………………543-2-15-
تغییرات فصلی
دما……………………………………………………………………………………………………………553-2-16-
تعداد روزهای
بارانی…………………………………………………………………………………………………………573-2-17-
بررسی میانگین
بارش……………………………………………………………………………………………………….573-2-18-
نمودار
آمبروترمیک…………………………………………………………………………………………………………..603-2-19- بررسی تغییرات رطوبت در شهرستان شوش………………………………………………………………………..613-2-20- توزیع میانگین حداقل های رطوبت در شوش………………………………………………………………………613-2-21- توزیع میانگین حداکثرهای رطوبت در شوش……………………………………………………………………….623-2-22-
بررسی میانگین رطوبت
ماهانه……………………………………………………………………………………………623-2-23-
بررسی ساعات
آفتابی……………………………………………………………………………………………………….653-2-24-
بررسی تبخیر
ماهانه………………………………………………………………………………………………………….663-2-25-
بررسی
یخبندان………………………………………………………………………………………………………………..683-2-26-
بررسی سرعت
باد…………………………………………………………………………………………………………….70فصل چهارم : روش ها  و یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..714-1- 
مواد و روش های تجزیه و تحلیل داده
ها…………………………………………………………………………………724-2-
داده ها و اطلاعات
تحقیق………………………………………………………………………………………………………
724-3- جمع آوری داده ها و
اطلاعات…………………………………………………………………………………………………724-4-
طبقه بندی داده ها و
اطلاعات…………………………………………………………………………………………………
724-5- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر
محصول ذرت بهاره با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………..744-5-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت بهاره…………………………………………………………………..744-5-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت بهاره……………………………………………………………………..744-5-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت بهاره…………………………………………………………………………754-5-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت بهاره……………………………………………………………………..754-6- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت پاییزه با استفاده از ضریب همبستگی  همبستگی

پیرسون……………………………………………………………………………………………………………………………764-6-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت پاییزه………………………………………………………………… 764-6-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت پاییزه…………………………………………………………………….764-6-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت پاییزه………………………………………………………………………..764-6-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت پاییزه…………………………………………………………………….774-7- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت (سالانه) با استفاده از ضریب همبستگیپیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………..784-7-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت (سالانه)………………………………………………………………784-7-2- ضریب همبستگی بارش  بر محصول ذرت (سالانه)………………………………………………………………..784-7-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت (سالانه)…………………………………………………………………….784-7-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت (سالانه)…………………………………………………………………794-8- عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه با توجه به چهار عامل(دما، بارش، رطوبت، تبخیر)…………………834-8-1-
مقایسه عملکرد محصول ذرت بهاره و
پاییزه………………………………………………………………………….834-9-
محاسبه تبخیر و تعرق گیاه ذرت بهاره و
پاییزه…………………………………………………………………………..904-9-1-
محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت
بهاره……………………………………………………………………………..90فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………925-1-
آزمون فرضیه
ها…………………………………………………………………………………………………………………….935-2-
نتیجه
گیری……………………………………………………………………………………………………………………………955-3-
ارائه راهکارها و
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..96فهرست
منابع
…………………………………………………………………………………………………………………………………97چکیده

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….100 

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پایان نامه تاثیرات اقلیم اثر اقلیم بر تولید ذرت اقلیم شناسی کشاورزی تاثیر اب و هوا بر کشاورزی خاک متناسب با کشت ذرت عوامل اقلیمی موثر بر کشت ذرت

 • بتن

  بتن بازدید کننده محترم محتوای فایل بتن برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق بتننوع فایل : Word تعداد صفحات : 34فهرست محتواover view (نظر اجمالي)مواد ساختماني و اينكه چگونه آنها استخراج، توليد، انتقال، بهره‌برداري و بازيافت مي‌شوند، تأثير بسيار مهمي بر روي…

 • برآورد رواناب حوضه بر اساس خصوصیات ژئومورفولوژي حوضه

  خصوصيات ژئومورفولوژي,ضرايب ذخيره,مدل هيبريد,هيدروگراف واحد لحظهاي,هيدروگراف واحد مصنوعي بازدید کننده محترم محتوای فایل برآورد رواناب حوضه بر اساس خصوصیات ژئومورفولوژي حوضه برای شما در دسترس است دانلود فایل برآورد رواناب حوضه بر اساس خصوصيات ژئومورفولوژي حوضه  Fulltext  نويسند‌گان: [ نسيم…

 • تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات

  اجرای تعهدات,اجرای عین تعهدات,تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات,تعهدات,عین تعهدات بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات برای شما در دسترس است دانلود فایل مبحث اول : کلیات و مفاهیم.…

 • نرم افزار بررسی جوشش خاک

  افزار,بررسی,جوشش,خاک,نرم: بازدید کننده محترم محتوای فایل نرم افزار بررسی جوشش خاک برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: نرم افزار بررسی جوشش خاک

 • دانلود نمونه پروپوزال ارشد حقوق خصوصی

  اثر استمهال,پروپوزال ارشد رشته حقوق,تقسيط,دانلود پروپوزال ارشد حقوق خصوصی,دانلود رایگان پروپوزال حقوق,دانلود رایگان پروپوزال رشته حقوق,دانلود نمونه پروپوزال حقوق,سقوط يا بقاء حقّ حبس,عقد نكاح,عقود معاوضي بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود نمونه پروپوزال ارشد حقوق خصوصی برای شما در دسترس…

 • مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن

  آسیب پذیری در مطالعه,اختلالات ریاضی,بلند خوانی,پايان نامه,پروژه,تحقيق,دانلود پايان نامه,دانلود پر,دانلود پژوهش,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,درمان,صامت خوانی,مشکلات واختلالات ریاضی,مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن بازدید کننده محترم محتوای فایل مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن برای شما در دسترس است دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت سبک رازی

  پاورپوینت,دانلود,رازی,سبک بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت سبک رازی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع سبک رازی که شامل 21 اسلاید میباشد:نوع فایل : PowerPointفهرست مطالبدستاورد های این دورهویژگی‌های سبک رازیبناهای سبک رازیگونه شناسی گنبد و طاق در معماری سبک…

 • دانلود مقاله تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني پمپ

  پمپ,تحليل,توقف,جريان,خطوط,دانلود,غير,لوله,ماندگار,مقاله,ناشي,ناگهاني بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني پمپ برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني…

 • طرح جابر بن حیان درباره آنتی بیوتیک ها

  تحقیق درباره آنتی بیوتیک,طرح جابر بن حیان,طرح جابر بن حیان در مورد آنتی بیوتیک,طرح جابر بن حیان درباره آنتی بیوتیک ها,طرح جابر درباره انتی بیوتیک,طرح جابر قابل ویرایش درباره آنتی بیوتیک,طرح رایگان جابر بن حیان درباره آنتی بیوتیک ها,مقال بازدید…

 • پروژه و تحقیق-بتن پاششی و مزایای و معایب آن- در 45 صفحه-docx

  SHOTCRETE,انواع شاتکریت,بتن,بتن بدون قالب بندی,بتن پاششی,بتن پاششی و مزایای و معایب آن,ترمیم و بهسازی سازه,شاتکریت,شاتکریت تر,شاتکریت خشک بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه و تحقیق-بتن پاششی و مزایای و معایب آن- در 45 صفحه-docx برای شما در دسترس است دانلود…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری معنوی و هوش اخلاقی,رهبری اخلاقی,مبانی نظری رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی بازدید کننده محترم محتوای فایل پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری اخلاقی…

 • پرسشنامه پایان نامه - پرسشنامه بهداشت روان GHQ

  پرسشنامه بهداشت روان GHQ,پرسشنامه پایان نامه,دانلود پرسشنامه بهداشت روان,دانلود پرسشنامه پایان نامه بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه پایان نامه - پرسشنامه بهداشت روان GHQ برای شما در دسترس است دانلود فایل                                                                    بسمه تعالی                                                      پرسشنامه بهداشت روان                                                  GHQ…

 • تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

  ارث,اسلام,تفاوت,مرد بازدید کننده محترم محتوای فایل تفاوت ارث زن و مرد در اسلام برای شما در دسترس است دانلود فایل در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام و در اديان آسمانى غير…

 • نمونه پروپوزال ارشد در مورد هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی

  پروپوزال ارشد رشته تربیت بدنی,دانلود پروپوزال ارشد رشته تربیت بدنی,رفتار حرکتی,سرسختی روانشناختی,هیجان خواهی بازدید کننده محترم محتوای فایل نمونه پروپوزال ارشد در مورد هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی برای شما در دسترس است دانلود فایل فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات:…

 • نگاهى به پديده پيرى در انسان

  از كارافتادگى,اعضای گروه,پایان نامه,پروژه,تحقیق,جزوه,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,روابط نسبتا پایدار,سالخوردگی,عواطف مشترک,كهنگى,مقاله,نگاهى به پديده پيرى در انسان بازدید کننده محترم محتوای فایل نگاهى به پديده پيرى در انسان برای شما در دسترس است دانلود فایل نگاهى به پديده پيرى…

 • پاورپوینت تغذیه ورزشی

  powerpoint تغذیه ورزشی و برنامه غذایی,پاورپوینت برنامه غذایی ورزشی,پاورپوینت تغذیه ورزشی,پاورپوینت رژیم غذایی ورزشی ورزشکار,پاورپوینت ورزشی,کربوهیدراتها و متابولیسم ورزش,نکات مهم و قابل توجه در رژیم غذایی ورزشکار بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت تغذیه ورزشی برای شما در دسترس است…

 • کنترل تک سیکلی فیلتر قدرت اکتیو 3 فاز با عملکرد برداری

  الکترونيک,برق,پايان نامه,تحقيق آماده دانشجويي,دانلود پروژه با فرمت word,دانلود تحقيق رايگان با فرمت word,دانلود رايگان پروژه هاي دانشجوي,دانلود مقاله word رايگان,دانلود مقاله با فرمت word,کنترل,مخابرات,مقاله,مقاله isi بازدید کننده محترم محتوای فایل کنترل تک سیکلی فیلتر قدرت اکتیو 3 فاز با عملکرد…

 • توسعه و ارزیابی روشهاي عددي براي پیش بینی تغییرات پروفیل ساحلی در بلندمدت

  تخمين بلندمدت,تغيير شكل خط ساحلي,جريان رسوب موازي ساحل,روش عددي بازدید کننده محترم محتوای فایل توسعه و ارزیابی روشهاي عددي براي پیش بینی تغییرات پروفیل ساحلی در بلندمدت برای شما در دسترس است دانلود فایل توسعه و ارزيابي روشهاي عددي براي…

 • پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارزیابی استفاده از كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي های آن

  ارزیابی استفاده از كارت ام,پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارزیابی استفاده از كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي های آن,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس بازدید کننده محترم محتوای…

 • مبانی نظری عملکرد و مدیریت دانش

  دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری عملکرد و مدیریت دانش,عملکرد,مبانی نظری عملکرد و مدیریت دانش,مدیریت دانش بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری عملکرد و مدیریت دانش برای شما در دسترس است دانلود فایل عملکرد 2-2-1- مقدمه امروزه مدیران بر اجزاي…

 • تحقیق رشته حسابداری - ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افـزوده شده به حسابرسی داخـلی

  استانداردهای حسابرسی داخلی,توجه به فرهنگ اذعان به وجود خطرات در سازمان,حسابرس داخلی,عوامل مؤثر بر کیفیت ارزش اف,کمیت ارزش افزوده حسابرسی داخلی,گزیده‌ای از گزارش اسمیت,مدل برنامه ریزی استراتژیک,مفهوم ارزش افزوده,مقدمه,نمره سینوپتیکی بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته حسابداری - ارزش…

 • all slides Advanced animal nutrition

  Advanced,all,animal,nutrition,slides بازدید کننده محترم محتوای فایل all slides Advanced animal nutrition برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: all slides Advanced animal nutrition

 • مبانی نظری هزینه و ساختار سرمایه

  دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری هزینه و ساختار سرمایه,ساختار سرمایه,مبانی نظری هزینه و ساختار سرمایه,هزینه بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری هزینه و ساختار سرمایه برای شما در دسترس است دانلود فایل هزینه ها هزینه در ادبیات حسابداری به…

 • مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی

  آتش,ایستگاه,طراحی,مطالعات,نشانی بازدید کننده محترم محتوای فایل مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مطالعات معماری  طراحی ایستگاه آتش نشانی 98 ص PDF فصل اول:شناخت ،مطالعات معماری و برنامه ریزی طرح  آشنایي با سازمان آتش نشاني  خدمات…

 • فرم نمونه يك قرارداد بازرگاني بين المللي

  المللي,بازرگاني,بين,فرم,قرارداد,نمونه بازدید کننده محترم محتوای فایل فرم نمونه يك قرارداد بازرگاني بين المللي برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود فرم نمونه يك قرارداد بازرگاني بين المللي ۴ ص فرمت WORD   پرداخت و دانلود برچسب ها: فرم نمونه…

 • پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ

  ایزواستاتیکی داغ,پایان نامه,پردازش TiNi,پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ,پرسکاری,پروژه,پژوهش,پودرهای عنصری,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروه,دانلود پژوهش و تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,معماری بازدید کننده محترم محتوای فایل پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ برای شما در دسترس است…

 • پرسشنامه صبر

  پرسشنامه,پرسشنامه صبر,دانلود پرسشنامه صبر,صبر بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه صبر برای شما در دسترس است دانلود فایل شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد   پرداخت و دانلود برچسب ها: پرسشنامه صبر دانلود پرسشنامه صبر پرسشنامه صبر

 • پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق - تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفري در حقوق کیفري

  تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفري,تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفري در حقوق کیفري ایران,حقوق کیفري ایران,دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق - تأثیر اشتباه…

 • پاورپوینت ریز فضا های اورژانس

  اورژانس,پاورپوینت,ریز,فضا,های بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت ریز فضا های اورژانس برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت ریز فضا های اورژانس 16 اسلاید قابل ویرایش    پرداخت و دانلود برچسب ها: پاورپوینت ریز فضا های اورژانس

 • مطالعات مجموعه تجاری

  تجاری,مجموعه,مطالعات بازدید کننده محترم محتوای فایل مطالعات مجموعه تجاری برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مطالعات مجموعه تجاریتعداد ص: 109 فرمت: doc   فهرست مطالبمقدمه: 6فصل اول: مبانی نظری طراحی 81-1 تعریف مراکز تجاری: 91-2اهداف  ایجاد  مراکز تجاری: 91-3انواع مراکز…

 • تحقیق اسكواش

  اسكواش,تحقیق بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق اسكواش برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق اسكواش نوع فایل : Wordتعداد صفحات : 18فهرست و پیشگفتاراسكواش :رشته ورزشي اسكواش تاريخچه اي خاص دارد. بازي هايي كه با استفاده از ديوارو پرتاب انواع…

 • پاورپوینت توسعه پایدار

  پاورپوینت,پایدار,توسعه بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت توسعه پایدار برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت توسعه پایدار 44 اسلاید قابل ویرایش  فهرست مطالب:*طرح موضوع*تعاریف و مفاهیم*تاریخچه*توسعه پایدار*نظریه توسعه پایدارشهری*شکل پایدار شهری*نظریات مربوط به پایداری شهری*پایداری شهری در ایران*نمونه…

 • دانلود پرسشنامه جهت گيري مذهبي

  پرسشنامه,پرسشنامه جهت گيري مذهبي,جهت گيري مذهبي,دانلود پرسشنامه جهت گيري مذهبي بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پرسشنامه جهت گيري مذهبي برای شما در دسترس است دانلود فایل پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای 20 ماده بوده و جهت گیری…

 • دانلود تحقیق رشته حقوق - لوث در نظام حقوقی ایران

  دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آماده,دانلود تحقیق آماده با عنوان لوث,دانلود تحقیق جهت ارائه,دانلود رایگان تحقیق,لوث,لوث در نظام حقوقی ایران,نظام حقوقی ایران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - لوث در نظام حقوقی ایران برای شما در دسترس است…

 • پاورپوینت اصول مديريت بحران،70 اسلاید،pptx

  crisis management,اصول مديريت بحران,انواع ب,انواع بلايا,انواع بلایا,بحران,تعریف بحران,تقسيم بندي بلاياي طبيعي,تقسیم بندی بلایای طبیعی,مدیریت کاهش خطر,وضعیتهای بحرانی بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت اصول مديريت بحران،70 اسلاید،pptx برای شما در دسترس است دانلود فایل وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا…